Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy z siedzibą w Oleśnie w dniach od 30 września do 14 października br.ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji

 

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

 

1) są uczniami Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie, a kierunki zawodowe, na które uczęszczają, są objęte działaniami projektowymi (Technik Budownictwa , Technik handlowiec),

 

2)  uczą się w klasie od drugiej w wzwyż ,

 

3) uzyskali/ły w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok składania wniosku ogólną średnią ocen z wszystkich przedmiotów kształcenia zawodowego nie niższą niż 4,0,

 

4) podlegają opiece nauczyciela, którego zadaniem jest m.in. opieka dydaktyczna nad uczniem/uczennicą, pomoc w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne oraz monitorowanie jego osiągnięć w tym zakresie – zgodnie z wnioskiem o przyznanie stypendium; nauczyciela sprawującego opiekę dydaktyczną wskazuje wnioskodawca lub na jego prośbę - dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica,

 

5) pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto),

 

6) Uczeń/uczennica w roku szkolnym 2018/2019 nie był stypendystą Prezesa Rady Ministrów i/lub nie był beneficjentem stypendium w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 „Wspieramy najlepszych II” Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2018/2019,

 

7) Uczeń/uczennica był/była lub będzie uczestnikiem projektu: ” Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim”.

 

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie.

 

Do wniosku należy załączyć:

 

-  w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Zespół Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.

 

Wnioski można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie do 14 października 2019 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Szkolny Opiekun Projektu Pani Aneta Hunko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.