Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

Olesno, dnia 11 lutego 2019r.

 

 

Zarządzenie  wewnętrzne nr 2/ 2019

 


1.  Do klas pierwszych publicznych techników  i branżowych szkół I stopnia przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i wniesieniu wniosku ( podania ) przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – wykaz wymaganych dokumentów – załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 11 lutego 2019r

2. O przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje postępowanie rekrutacyjne uwzględniające ukończenie właściwego typu szkoły.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego technikum i branżowej szkoły I stopnia  o przyjęciu kandydatów  do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez Dyrektora szkoły uwzględniające:


a. liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego , matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustalonych przez Dyrektora Szkoły. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 tymi przedmiotami są:

- język obcy

- informatyka

b.  liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:

- ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt

-  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 pkt

- udokumentowana aktywność społeczna – 3 pkt

c. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do wszystkich typów szkół  wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji – załącznik nr 2 - do zarządzenia Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia 11 lutego 2019r.

5.  W ZSZ Olesno opracowuje się warunki rekrutacji, które są uaktualnione w Statucie Szkoły oraz podaje się je do publicznej wiadomości. Informacje te będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń uczniowskich oraz na stronie internetowej szkoły – www.zszolesno.pl
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
7. Kandydat do publicznego technikum i branżowej szkoły I stopnia może składać  dokumenty do nie więcej niż  trzech szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych.
8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wymaganego planowanego limitu miejsc.
9. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do technikum dodatkowym kryterium jest uzyskanie przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym minimum 60 punktów za osiągnięcia ujęte w pkt 3.

10. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I stopnia odbywa się po złożeniu przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

11.  W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych dla młodzieży wchodzących w skład ZSZ Olesno ustala się następujący sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia:

a. świadectwo szkolne ukończenia szkoły  – j. polski , matematyka i wybrane przedmioty.

- ocena celująca – 18 punktów

- ocena bardzo dobra – 17 punktów

- ocena dobra – 14 punktów

- ocena dostateczna – 8 punktów

- ocena dopuszczająca – 2 punkty

b.  wynik egzaminu zewnętrznego – wynik przedstawiony w procentach z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego ( poziom podstawowy ) mnoży się razy 0,2

c. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów

d.  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 punktów

e.  udokumentowana aktywność społeczna – 3 punkty.

12. Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej :

 

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły

z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

 

Wynik z matematyki

18 pkt

 

wynik z  języka obcego

18 pkt

 

wynik z informatyki

18 pkt

 

max

100 pkt

 

Kryteria - egzamin zewnętrzny

wyniki z egzaminu zewnętrznego w %

punkty

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

100%

x0,2 =20pkt

 

max

 

100 pkt

 

Razem

 

Podział punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego lub danego zakresu lub danej części egzaminu zewnętrznego na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust 2 ustawy ,

 

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

stopień

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

 

z języka polskiego

celujący

20 pkt

 

z historii i wiedzy o społeczeństwie

celujący

(20 pkt + 20 pkt)/2 = 20 pkt

 

z matematyki                        .

celujący

20 pkt

 

z biologii, chemii, fizyki i geografii

celujący

(20 pkt+ 20 pkt + 20 pkt + 20 pkt)/4 = 20 pkt

 

z języka obcego

celujący

20 pkt

 

max

100 pkt

 

Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu zewnętrznego

wyniki egzaminu zewnętrznego

w%

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

 

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

 

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

100%

x 0,2 =20 pkt

 

max

100 pkt

 

 

13.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)    języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)             celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)             dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)           dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)             dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)             celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)             dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)           dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)             dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

-        oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)             celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)     bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)             dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)           dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)             dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

-        oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4)    języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)              celującym - przyznaje się 20 punktów,

b)      bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c)              dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d)            dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e)              dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu zewnętrznego lub danej części egzaminu zewnętrznego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. l, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu zewnętrznego lub dana część egzaminu zewnętrznego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z języka obcego nowożyt­nego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowo­żytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1)   celującym - przyznaj e się 20 punktów;

2)   bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3)  dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4)  dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

5)   dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

14. Formy przepływu informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych      ( dotyczy Kuratorium Oświaty w Opolu )

a. Wszelkie informacje będą przesyłane na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. W sytuacji nie dokonania pełnego naboru, informacje o liczbie wolnych miejsc będą przesyłane do Kuratorium Oświaty w Opolu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu 16 lipca 2019r. – załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr 2 z dnia 11 lutego 2019r.

c. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu – www.kuratorium.opole.pl

15.  W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach, jednostka samorządu terytorialnego tj. Powiat Oleski będzie stosować elektroniczny system naboru respektujący zasady ustalone w niniejszym zarządzeniu oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r (Dz. U. z 2017 poz.586 )

 


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.