Konkursu na projekt graficzny logo programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 - 2019”.


 1. I. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na projekt graficzny logo programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży
   do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 - 2019”, zwanego dalej „Programem”.
  2. Organizatorzy Konkursu: Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu,.
  3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
   i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
  4. Celem głównym konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego logo programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 - 2019”.
  5. Cele Konkursu:
  6. a.          ukazanie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
  7. b.          promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych,
  8. c.          poszukiwanie twórczych form wyrazu.
   1. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych Programu, może być umieszczane
    na plakatach, ulotkach i innych drukach, ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych, gadżetach promocyjno-reklamowych, nośnikach elektronicznych
    i w grafice internetowej, nośnikach reklamy zewnętrznej.
 2. II. Założenia organizacyjne.
  1. Konkurs jest jednoetapowy.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów, zwanych dalej „Uczniami”, szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, zwanych dalej „Szkołami”.
  3. Szkoła może zgłosić na Konkurs tylko jedną pracę wykonaną przez jednego Ucznia.
  4. Prace są realizowane indywidualnie.
  5. III. Prace konkursowe.
   1. W Konkursie oceniane będą projekty znaku graficznego logo programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 - 2019”, których tematyka zgodna jest z celami Konkursu.
   2. 2. Znak graficzny logo powinien występować w połączeniu z hasłem Programu:  „Pomyśl zanim spróbujesz”
   3. Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic)
    z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków.
   4. Wersja papierowa projektu musi być zaprezentowany (naklejona) na sztywnej planszy w formacie A4 w następujących wymiarach: 15x15, 7x7, 1,5x1,5 cm.
   5. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD w formacie PDF, JPG
    lub PNG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
   6. Projekty powinny uwzględniać pole ochronne znaku.
   7. Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
   8. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.
   9. Na drugiej stronie planszy z projektem należy umieścić: pełną nazwę placówki, miejscowość, imię i nazwisko Ucznia.

10.  Płyta z wersją elektroniczną musi być opisana według schematu: pełna nazwa placówki, miejscowość, imię i nazwisko Ucznia.

11.  Organizatorzy decydują o zakwalifikowaniu projektu do Konkursu.

12.  Uczestnicy Konkursu udzielają organizatorom bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych w celach profilaktyczno - edukacyjnych, promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych Programu, stosownie
do potrzeb organizatorów.

13.  Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

14.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych projektów także
na innych stronach internetowych, w mediach i w trakcie prezentacji publicznych.

15.  Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs projektów graficznych logo zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, oraz wszelkie inne, podobne w treści
i działaniu materiały.

16.  Organizatorzy nie odsyłają prac zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym prac zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.

17.  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych plansz i płyt z projektami zgłaszanymi na Konkurs.

 1. IV. Warunki udziału w Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. a.      dostarczenie pracy konkursowej w postaci projektu znaku graficznego logo zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu,
  2. b.      dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia:

- Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (dla uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli 18 roku życia)

lub

- Oświadczenia pełnoletniego uczestnika Konkursu

zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

 1. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszenia i Oświadczeń dostępne są na stronach internetowych organizatorów Konkursu.
  1. Prace konkursowe należy składać osobiście w Kuratorium Oświaty w Opolu
   przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, bądź przesłać kurierem lub pocztą
   na wskazany adres, z dopiskiem „Konkurs na logo - profilaktyka uzależnień”.
  2. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 maja 2017 r.
   (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty
   w Opolu).
  3. Koszty przesyłki ponoszą Uczestnicy Konkursu.


 1. V. Ocena zgłoszonych prac.
 2. Oceny zgłoszonych na Konkurs prac dokona Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów.
 3. Z przebiegu prac Jury zostanie sporządzony protokół.
 4. Członkowie Jury przed przystąpieniem do oceny prac wybiorą ze swego grona przewodniczącego.
 5. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 6. a.      zgodność z tematyką Konkursu,
 7. b.      czytelność komunikatu,
 8. c.      walory estetyczne,
 9. d.      wyrazistość i czytelność,
 10. e.      walory kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach.
  1. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia
   7 czerwca 2017 r.
  2. Laureat zostanie powiadomiony o miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 r. za pośrednictwem Szkoły.
  3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stornach internetowych Organizatorów do dnia 9 czerwca 2017 r.
   1. VI. Nagrody.
  4. Jury Konkursowe przyznaje indywidualną nagrodę rzeczową (tablet graficzny) autorowi projektu, który otrzyma największą liczbę punktów.
  5. Wartość nagrody rzeczowej: do 1400 zł.
  6. Nagroda dla laureata Konkursu zostanie sfinansowana z budżetu Wojewody Opolskiego.
   1. VII. Przetwarzanie danych osobowych.
  7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych
   na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
  8. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust.1 osobom, przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawienia.
   1. VIII. Postanowienia końcowe.
  9. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Opolu, tel.: 774524526, 774524409, lub pocztą elektroniczną: hpilarz@kuratorium.opole.pl , mwasowski@kuratorium.opole.pl .
  10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu
   oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania prac w całości
   lub we fragmentach w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, internecie lub w inny sposób.
  11. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatorów, a decyzje
   w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
  12. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie
   to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  13. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
  14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu.
  15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
  16. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przygotowania i nadesłania projektów
   i dokumentów zgłoszeniowych.
  17. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.