Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2746424

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu stypendialnego




Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy z siedzibą w Oleśnie w dniach od 30 września do 14 października br.ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

1) są uczniami Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie, a kierunki zawodowe, na które uczęszczają, są objęte działaniami projektowymi (Technik Budownictwa , Technik handlowiec),

2)  uczą się w klasie od drugiej w wzwyż ,

3) uzyskali/ły w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok składania wniosku ogólną średnią ocen z wszystkich przedmiotów kształcenia zawodowego nie niższą niż 4,0,

4) podlegają opiece nauczyciela, którego zadaniem jest m.in. opieka dydaktyczna nad uczniem/uczennicą, pomoc w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne oraz monitorowanie jego osiągnięć w tym zakresie – zgodnie z wnioskiem o przyznanie stypendium; nauczyciela sprawującego opiekę dydaktyczną wskazuje wnioskodawca lub na jego prośbę - dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica,

5) pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto),

6) Uczeń/uczennica w roku szkolnym 2018/2019 nie był stypendystą Prezesa Rady Ministrów i/lub nie był beneficjentem stypendium w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 „Wspieramy najlepszych II” Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2018/2019,

7) Uczeń/uczennica był/była lub będzie uczestnikiem projektu: ” Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim”.

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie.

Do wniosku należy załączyć:

-  w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Zespół Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie do 14 października 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela Szkolny Opiekun Projektu Pani Aneta Hunko

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl