Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 27 Maj 2018    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Projekty - 2017


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2131926

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

Olesno, dnia 31 stycznia 2013r.

 

Zarządzenie   wewnętrzne   nr 1 / 2013

Na podstawie § 2 pkt 1 Zarządzenia nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014, w  celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej i klasy pierwszej technikum,  wchodzących w skład w Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy  w  Oleśnie  powołuję  Szkolną  Komisję   Rekrutacyjne - Kwalifikacyjną
w składzie :

 1. kol.  K.  Antonowicz  - przewodniczący
 2. kol.  W. Motus         - z-ca przewodniczącego
 3. kol.  Ż.  Bartos        - członek
 4. kol.  J. Zawierucha   - członek
 5. kol.  K. Małolepsza   - członek
 6. kol.  J. Bryła           - członek– protokolant
 7. kol.  M. Michnik       - członek
 8. kol.  G. Chlebowska   - członek

 

Zakres terytorialny działania komisji – rejon działania szkoły

Zakres czasowy działania komisji: 1.02.2013 – 31.08.2013r

 

 

Dyrektor

mgr Horst Chwałek

 


Do wiadomości:

1)                 Tablica ogłoszeń uczniowskich

2)                 Pokój nauczycielski

3)                 Strona internetowa szkoły

4)                 dyr. Krzysztof Antonowicz

5)                 a/a

 

 

 

Olesno, dnia  31 stycznia 2013r.

Zarządzenie wewnętrzne nr 2  / 2013

Na podstawie Zarządzenia nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014 oraz zarządzenia nr 5 Opolskiego Kuratora oświaty z dnia 21 stycznia 2013r zmieniającego zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013r w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz techników i zasad rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014 zarządzam co następuje:

§1

1. Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazialnych:

 

1

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

20 maja – 7 czerwca 2013r

2

Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły.

21 czerwca - 25 czerwca 2013 r.

3

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

28 czerwca - 2 lipca 2013 r.

4

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

4 lipca 201 3 r. do godź. 1 000

5

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów.

4 lipca 2013 r. od godz. 10UO -- 8 lipca 2013 r. do godz. 1500

6

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach.

9 lipca 2013 r. dogodz.1200

7

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

do 11 lipca 2013 r.

8

Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

12 lipca 2013 r. do godz. 13°°

9

Składanie podań przez kandydatów do szkół policealnych oraz wszystkich typów szkół dla dorosłych.

1 lipca - 9 sierpnia 2013 r.

10

Rekrutacja dodatkowa.

19 sierpnia - 23 sierpnia 2013 r.

11

Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów.

30    sierpnia 2013 r. do godz. 13°°

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a - d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.), dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjne - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

3. W   Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie   opracowuje   się   szczegółowe   warunki   rekrutacji,   rada pedagogiczna uaktualnia w tym zakresie zapisy statutu do końca lutego 2013 r. i podaje je do wiadomości kandydatów. Informacje te powinny być zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla kandydatów oraz na stronie internetowej szkoły (jeżeli szkoła taką stronę posiada)


4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych

5. W terminie od 28 czerwca do 2 lipca 2013 r. kandydat    do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

1)    kopię  świadectwa  ukończenia  szkoły oraz  kopię zaświadczenia  o wyniku  egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

2)      kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

a ponadto:

1)      kandydaci - laureaci  lub finaliści  olimpiad  przedmiotowych  oraz  laureaci  konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty,

2)      kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają skierowanie wydane przez organ prowadzący.

 

6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.


7. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza, w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt 7, wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§2

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; w rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 tymi przedmiotami są: język polski, język obcy, matematyka i informatyka

2)      osiągnięcia ucznia:

a)      ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b)      szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

3)      liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt.2;

4)      liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach,

5)      w przypadku ubiegania się kandydata do technikum dodatkowym kryterium jest osiągnięcie przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym minimum 60 punktów za osiągnięcia ujęte w  § 2 pkt.1

§3

.

1.  W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskim ustala się
następujący  sposób   przeliczania   na   punkty  ocen   z języka   polskiego   i  trzech   wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno--kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:

1)            100 pkt.  -  liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania  za  egzamin  przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

2)            100 pkt- - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych
w statucie szkoły oraz  osiągnięcia  ucznia  wymienione w świadectwie  ukończenia
gimnazjum.

2.   Wyniki  egzaminu  gimnazjalnego  (zawarte  w zaświadczeniu  o  szczegółowych  wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1)     języka polskiego

2)     historii i wiedzy o społeczeństwie

3)     matematyki

4)   przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

5)     języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

3.   Sposób  przeliczania   na  punkty ocen  z języka  polskiego  i  3  wybranych  przez  szkołę
obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

Język polski:

celujący                                                                    21 pkt.

bardzo dobry                                                            18 pkt.

dobry                                                                        14 pkt.

dostateczny                                                              10 pkt.

dopuszczający                                                           4 pkt.
Każdy z trzech wybranych przedmiotów:

celujący                                                                    18 pkt.

bardzo dobry                                                            16 pkt.

dobry                                                                        12 pkt.

dostateczny                                                               8 pkt.

dopuszczający                                                           2 pkt.

4.   Za   osiągnięcia   umieszczone   na   świadectwie   gimnazjalnym   kandydat   może   uzyskać
maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad (opis, zał. nr 1):

a)      ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                                  6 pkt.

b)      udział w konkursach wymienionych w zał. nr 2 zarządzenia:

 

 • na szczeblu wojewódzkim                                              3 pkt.,
 • na szczeblu ponadwojewódzkim                                    5 pkt.

c)   osiągnięcia sportowe lub artystyczne:

 • na szczeblu powiatowym (miejsca od l do III)     1 pkt.,
 • na szczeblu wojewódzkim (miejsca od l do III)   2 pkt.,

 

 • na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od l do VI)    3 pkt.
  d)  dodatkowe osiągnięcia takie jak:
  • wzorowa ocena zachowania                               1 pkt.,
  • udział w zajęciach kulturalno - artystycznych     1 pkt.,
  • uznana praca w samorządzie szkolnym              1 pkt.,

•     stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem
dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - 2 pkt.

5. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym
konkursie zgodnie z ust.4 lit. b, c i d, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

 1. Uczniowie gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2010/11  i 2011/12 uczestniczyli w etapie
  wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursów tematycznych (wymienionych w zarządzeniach
  Opolskiego Kuratora Oświaty) zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy
  zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.
 2. Laureaci   i   finaliści   ogólnopolskich   olimpiad   przedmiotowych   oraz   laureaci   konkursów
  przedmiotowych   o zasięgu   wojewódzkim   i   ponadwojewódzkim,   których   program   obejmuje
  w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani
  są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie
  szkoły.

§4

1. Szkoły ponadgimnazjalne dysponujące wolnymi miejscami przekazują informacje o liczbie miejsc drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Opolu na adres: kontakt@kuratorium.opole.pl w następujących terminach:

- 9 lipca 2013 r.,        do godz.1200

12 lipca 2013 r.,       do godz.1300

§5

1. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1)   sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych;

2)   kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki;

3)   kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§6

 1. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich
  szkołach na zasadach ustalonych przez radę pedagogiczną.- do osiągnięcia pełnego stanu osobowego w planowanych klasach
 2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych
  szkół w pierwszym terminie.
 3. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
  1. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie
   są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania

stawiane przez komisję rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

§7

Dyrektor szkoły  przeprowadza działania rekrutacyjne zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, póz. 232 z późniejszymi zmianami).

§8

W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach jednostki samorządu terytorialnego tj. Powiatu oleskiego będą stosować elektroniczny system naboru respektujący zasady ustalone w niniejszym zarządzeniu oraz wynikające z cytowanego powyżej rozporządzenia.

§9

Traci moc Zarządzenie nr 2  dyrektora  Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2012/2013.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2013r

Dyrektor

mgr Horst Chwałek

Do wiadomości:

 1. Pokój nauczycielski
 2. Tablica ogłoszeń uczniowskich
 3. Dyr. K. Antonowicz
 4. Kol. J. Bryła – strona internetowa szkoły
 5. Kol. B. Wachecki
 6. a/a

 


Zał, nr 1 KRYTERIA- INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum uwzględniane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

 

Lp.

Liczba punktów

Kryteria

Kodyfikacja

Dokumentacja pracy rady pedagogicznej

Zapis na świadectwie

 

 

1

 

 

 

 

6

 

 

Ukończenie

gimnazjum z  wyróżnieniem

 

 

 

Uczeń, który w wyniku

klasyfikacji końcowej

uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

średnią ocen

co najmniej 4,75

oraz co najmniej

bardzo dobrą ocenę

zachowania.

 

 

 

Zapis w protokole rady

pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo z biało-

czerwonym paskiem.

 

 

 

 

2.

 

3

 

Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora

oświaty.

Na szczeblu wojewódzkim.

 

Dyplomy, wyróżnienia, medale, puchary, listy gratulacyjne, zaświadczenia.

Udział w (nazwa konkursu/konkursów) na szczeblu wojewódzkim.

 

3.

 

 

 

5

 

 

 

Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora

oświaty

 

Na szczeblu ponadwojewódzkim .

 

 

 

Dyplomy, wyróżnienia, medale, puchary, listy gratulacyjne, zaświadczenia- zapis

w protokole rady

pedagogicznej.

Udział w (nazwa konkursu/konkursów) na szczeblu

ponadwojewódzkim.

4.

 

3

 

Udział w pozostałych konkursach wymienionych w zał.2

 

Na szczeblu wojewódzkim

 

Dyplomy, wyróżnienia, medale, puchary, listy gratulacyjne, zaświadczenia

Udział w (nazwa konkursu/konkursów) na szczeblu wojewódzkim.

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

Udział w pozostałych

konkursach

wymienionych

w zał. 2

 

 

Na szczeblu

ponadwojewódzkim

 

 

Dyplomy, wyróżnienia,

medale, puchary, listy

gratulacyjne,

zaświadczenia- zapis

w protokole rady

pedagogicznej.

Udział w (nazwa

konkursu/konkursów)

na szczeblu

ponadwojewódzkim.

 

6.

1

Osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Zajęcia l - III miejsca na szczeblu powiatowym.

Dyplomy, medale, puchary, zaświadczenia-zapis w protokole rady pedagogicznej.

Zajęcie (...) miejsca w ( nazwa osiągnięcia) na szczeblu powiatowym.

7.

2

Osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Zajęcia l - III miejsca na szczeblu wojewódzkim.

Dyplomy, medale, puchary, zaświadczenia-zapis w protokole rady pedagogicznej.

Zajęcie (...) miejsca w (nazwa osiągnięcia) na szczeblu wojewódzkim.

 

 

8.

 

 

 

3

 

 

 

Osiągnięcia sportowe

lub artystyczne.

 

Zajęcie l - VI miejsca na szczeblu

ponadwojewódzkim .

Dyplomy, medale,

puchary, zaświadczenia-

zapis w protokole rady pedagogicznej.

 

Zajęcie (...) miejsca w (nazwa organizacji) na szczeblu

ponadwojewódzkim.


Lp.

Liczba punktów

Kryteria

Kodyfikacja

Dokumentacja pracy rady pedagogicznej

Zapis na świadectwie

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stały wolontariat.

 

 

 

 

Wolontariusz jest

ściśle związany z daną

organizacją i wykonuje

na jej rzecz określone

prace - świadoma,

bezpłatna, dobrowolna działalność (np. w domach pomocy, hospicjach, świetlicach

środowiskowych, itp.).

Średni roczny czas

pracy wolontariusza

co najmniej 25 godzin.

 

 

 

 

Zaświadczenia

- zapis w protokole zebrania rady pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stały wolontariat na rzecz: (nazwa organizacji)

 

 

 

 

10.

1

Ocena zachowania.

„wzorowe"

Zapis w protokole rady pedagogicznej.

Ocena z zachowania na świadectwie.

 

 

11.

 

 

 

1

 

 

 

Udział w zajęciach kulturalno -artystycznych.

 

Nagrody: dyrektora

szkoły, innych

organów szkoły -przyznane zgodnie z zasadami określonymi w statucie

szkoły.

 

 

Zapis w protokole zebrania rady pedagogicznej.

 

 

(nazwa nagrody)

za udział w zajęciach kulturalno - artystycznych.

 

 

 

12.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Uznana praca w samorządzie szkolnym.

 

 

Nagrody: dyrektora

szkoły, innych

organów szkoły - przyznane zgodnie z zasadami

określonymi w statucie

szkoły.

 

 

Zapis w protokole rady pedagogicznej.

 

 

 

 

(nazwa nagrody) za pracę w samorządzie szkolnym.

 

 

 

 

Zał, nr 2

Wykaz konkursów tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewodzkim, w których udział punktowany jest wg skali przedstawionej w § 4 ust. 4 lit. b :

 1. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768
  - 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego".
 2. Ogólnopolski konkurs „Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie
  Karola Wojtyły - Jana Pawła II".
 3. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II"
 4. Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989"
  1. Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" organizowany
   przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych .
  2. Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Języku Polskim".
  3. Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym".

Zał, nr 3

1.   Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego zawarty
w Zarządzeniu nr 32 Opolskiego   Kuratora   Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie
organizacji   konkursów  przedmiotowych   dla   uczniów  szkół  podstawowych   i   gimnazjów
województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013:

-  Konkurs Polonistyczny

-  Konkurs Języka Angielskiego

-  Konkurs Języka Niemieckiego

-  Konkurs Historyczny

-  Konkurs Geograficzny

-  Konkurs Biologiczny

-  Konkurs Matematyczny

-  Konkurs Chemiczny

-  Konkurs Fizyczny

-  Konkurs Techniczny

-  Konkurs Informatyczny

2.  Wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjów:

-  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

-  Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów

-  Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

-  Olimpiada Języka Hiszpańskiego

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl